Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

emta_mini.png

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus viiakse läbi bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja täiendusõpet muusika ja teatrikunstiga seotud erialadel.

EMTA kui avalik-õigusliku ülikooli ülesanne on osutada ühiskonnale vajalikke õppe-, teadus- ja  loometegevusel põhinevaid teenuseid oma tegevusvaldkondades ning kujundada üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke.

Oma tegevuses lähtub EMTA eeldusest, et meie riigi üks peaeesmärke on eesti keele ja kultuuri säilimine. Eesti muusika- ja teatrihariduse juhtiva institutsioonina vastutab EMTA otseselt nende kunstivaldkondade tänase ja homse päeva eest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus korraldab kursusi akadeemias õpetatavatel erialadel. Professionaalsetele muusikutele ja muusikaõpetajatele pakutakse uusimat informatsiooni täienduskursuste ja meistrikursustena koostoos mitmete kõrgkoolidega Eestis ja Euroopas.

Eesti Muusikaakadeemia täienduskoolituskeskus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi hariduspoliitikast ja Eesti Muusikaakadeemia arengukavast ning vastutab täiskasvanukoolituse eest muusika valdkonnas.  Koolituskeskus kannab hoolt, et  Eesti muusikaõpetuse traditsioon säiliks ja areneks kaasaegseid arengusuundi arvestades. Maailma nimekate interpreetide meistrikursused toetavad Eesti muusikakoolide õpetajaid  noorte interpreetide kasvatamisel. Koolituskeskus teadvustab oma rolli sidemete hoidmisel Eesti Muusikaakadeemia vilistlastega.

Professionaalsetele muusikutele pakutakse uusimat informatsiooni kursuste, koolitusprogrammide, meistriklasside ning individuaalõppena koostoos mitmete kõrgkoolidega Eestist ja Euroopast.  Koolituse planeerimise aluseks on järgmised põhimõtted:

  • Kõrge kvaliteet. Esmasteks kvaliteedi tagajateks on kaasaegseid õpetamismeetodeid valdavad õppejõud – oma eriala tippspetsialistid.
  • Õppivõimaluste kättesaadavus. Võimetekohased kursused on avatud kõigile soovijatele sõltumata vanusest ja rahvusest.
  • Õpivõimaluste paljusus. Rakendatakse erinevaid kursusi: lühi- ja pikemaajalist koolitust, meistrikursusi nii aktiivse kui ka passiivse osalemisvõimalusega, individuaalõpet.
  • Ühtsus. Koolitus toimib Eesti Muusikaakadeemia ühtse õppesüsteemi osana. Kursuste mahud vastavad ainepunktide süsteemile, kasutusel on ühtne hindamissüsteem.
  • Avatus ja paindlikkus. Koolituskursuste planeerimisel lähtub koolituskeskus muusikute ja muusikaõpetajate vajadustest, reageerib paindlikult tellijate soovidele.
  • Osalus. Koolituse planeerimine toimub Eesti Muusikaakadeemia osakondade, linnade ja maakondade haridusosakondade ning muude institutsioonide ettepanekuid arvestades.
  • Partnerlus, ökonoomsus.Välislektorite loengud ja meistrikursused viiakse läbi koostoos osakondadega ka üliõpilastele. See võimaldab ökonoomselt jagada õppekulusid.

Sama toimib ka teiste koostoopartnerite puhul.

Täpsem info: www.ema.edu.ee

Kontaktisik:
Ene Kangron
Täienduskoolituskeskuse juhataja
Tel 667 5761
e-post: ene@ema.edu.ee