Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Täiendusõppe kvaliteedisüsteem

TÄIENDUSÕPPE KVALITEEDISÜSTEEM

EFQM täiuslikkusemudelil põhinevas enesehindamise töövahendis on organisatsiooni toimimise erinevad tahud koondatud üheksaks hindamisvaldkonnaks – viieks võimaldajate ja neljaks tulemuste valdkonnaks.Võimaldajad näitavad, kuidas organisatsioon toimib. Tulemused näitavad, mida organisatsioon on saavutanud. Hindamisvaldkonnad jagunevad omakorda kriteeriumideks, mida hinnatakse eraldi.

Enesehindamine võimaldab organisatsioonil oma igapäevasest tegevusest põhjaliku ja faktidel põhineva ülevaate saada, kaardistada oma tugevad küljed ja parendusvaldkonnad, hinnata senitehtut ja võrrelda arengut erinevate aastate ja/või teiste organisatsioonide lõikes. Enesehindamine ülikoolis toimub struktuuriüksuste kaupa (näit. keskus, instituut, teaduskond).

Individuaalse hindamise käigus hinnatakse hindamisvaldkondi kriteeriumide alusel lähtudes isiklikust töökogemusest ja teadaolevast informatsioonist. Pärast individuaalse hindamise läbiviimist kutsutakse kokku hindamismeeskond ja viiakse läbi struktuuriüksuse ühine enesehindamine, et lõpphinne kokku leppida, prioritiseerida parendusettepanekud ja koostada nende elluviimise plaan. Ülevaade elluviidud parendustegevustest ja nende mõjust selgub järgmisel enesehindamisel.

Välja töötati:

  • Enesehindamise töövahend  xlsx-formaadis  ja  pdf-formaadis
  • Enesehindamise läbiviimise juhend