Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Täiendusõpe ülikoolides

Avalik-õiguslikud ülikoolid on suurimad täiskasvanute koolitajad Eestis. Täiendusõpet pakutakse oma õppevaldkondades erinevatele sihtrühmadele.

 

Ülikoolide poolt pakutav elukestev õpe on teaduspõhine, rajaneb tänapäevasel teadmusel ja praktikal ning arvestab partnerite ja huvipoolte vajadustega.

Ülikoolide ülesanne on luua võimalused elukestvaks õppeks ja kujundada valmisolek üksikisiku järjepidevaks ning igakülgseks arenguks, sõltumata east ja õppimise viisist ning toetada selle kaudu ühiskonna terviklikku, sh sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku edenemist.

Koolitused erinevatele sihtrühmadele
Ülikoolid pakuvad enesetäiendamisvõimalusi erinevatele sihtgruppidele, luues võimalusi elukestvaks õppeks. Soovijad saavad oma teadmisi ja oskusi täiendada nii töö- kui huvialaselt. Ülikoolide koolitused on peamiselt suunatud juhtidele ja erialaspetsialistidele, kes soovivad omandatud haridust täiendada või õppida uut eriala. Samas pakuvad ülikoolid ka koolitusi, millel võivad osaleda kõik soovijad sõltumata omandatud haridusest. Samuti on õppima oodatud kooliõpilased ja vanemaealised.

Erinevad õppevormid
Iga ülikool pakub õppimisvõimalusi oma õppevaldkondades erinevates vormides.

  • Avatud koolitused – kindlale sihtrühmale suunatud koolitused, mis võivad olla erineva pikkusega ja sisaldada lisaks auditoorsele õppele ka õppija iseseisvat tööd. Avatud registreerimisega koolitus võib toimuda nii auditoorse kui e-õppena.
  • E-õpe – vastavas e-õppe keskkonnas kas täielikult või osaliselt veebipõhiselt toimuvad koolitused koos õppejõududepoolse juhendamise ja tagasisidega.
  • Tellimuskoolitused – organisatsiooni tellimusel toimuvad koolitused, mille programm pannakse kokku tellija ja ülikooli koostoos lähtudes organisatsiooni vajadustest.
  • Täiendusõppijatele avatud tasemeõppe õppeained – võimalus läbida õppeaineid või mooduleid tasemeõppe õppekavadest koos üliõpilastega.
  • Ümberõppeprogrammid – reeglina tasemeõppe õppeainete baasil koostatud programmid, mis võimaldavad omandada lisaeriala olemasoleval haridustasemel, nt õpetajate ümberõpe.
  • Iseseisev täiendusõpe – protsess, mis saab alguse indiviidi õpivajaduse enesehindamisest iseseisvalt või kellegi abiga. Sellele järgnevad õpieesmärkide sõnastamine, õppimiseks vajalike vahendite ja koha leidmine, õpistrateegiate väljatöötamine ja rakendamine ning õpitulemuste hindamine. 
  • Juhendatud õppimine töökohal – töötaja arenguvajadusest ja huvist ning organisatsiooni eesmärkidest lähtuv juhendatud õppeprotsess, mis toimub töökohal, töö jaoks ja töötegevuste kaudu.
  • Konsultatsioon, supervisioon – tööalane nõustamine, mis on suunatud innovaatiliste lahenduste leidmisele ja professionaalse arengu toetamisele.

 

Lisainfo õppimivõimalustest

Tartu Ülikool ut.ee/et/koolitus

Tallinna Ülikool tlu.ee/koolitus

Tallinna Tehnikaülikool ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender

Eesti Maaülikool avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis

Eesti Kunstiakadeemia artun.ee

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia ema.edu.ee

Sisekaitseakadeemia sisekaitse.ee/et/taiendusope

Tallinna Tehnikakõrgkool tktk.ee/taiendusoppijale/taiendusoppe-info/