Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Juhendatud õppimine töökohal

Rakendamise põhimõtted

Juhendatud õppimine töökohal on õppevorm, mis on täiendusõppena töötajale hea võimalus uuendada oma teadmisi, pakkudes samas tööandjale mugavat võimalust töötaja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Juhendatud õppimine töökohal arvestab tööandja ja töötaja arenguvajadusi ja võimaldab õppida töökeskkonnas. Programm koostatakse reeglina ühele inimesele ja tavapärane kontaktõpe toimub individuaalse juhendamise vormis.

  • Õppida võivad kõik soovijad, kelle õpivaldkond haakub töökoha spetsiifikaga. Õpe töökohal toimub paralleelselt põhitööga.
  • Õppeprotsessis osalevad õppija, ülikoolipoolne juhendaja ja mentor töökohal.
  • Ülikooli, ettevõtte ja töötaja vahel sõlmitakse kolmepoolne õppeleping. Lepingus lepitakse lisaks muule kokku ka konsultatsioonide vorm (Skype, e-mail, kontaktkonsultatsioon vmt).
  • Mentori määrab tööandja. Õppeprotsessis on mentori ülesandeks õppija toetamine ja motiveerimine, tulemuste tagasisidestamine ja hindamine. Mentori tööd ülikool ei tasusta.
  • Ülikoolipoolse juhendaja roll on luua eeldused programmi teoreetilise osa omandamiseks.   

Protsessi kirjeldus

Õppeprotsessi ettevalmistavas faasis arutatakse õppijaga läbi õppeprotsess TÕ pakkuvas struktuuriüksuses. Ülikool hindab kompetentsusvaldkonna sobivust ja leiab juhendaja, õppija kooskõlastab õppevormi tööandjaga ja leiab mentori töökohalt. Ülikoolile esitatakse sooviavaldus töökohal juhendatud täiendusõppe läbimiseks. Arutatakse läbi õppeplaan ja selle realiseeritavus ning õppetöö orienteeruv maht.

Täiendusõppeprogrammi koostamise faasis lepitakse kokku täiendusõppeprogrammi õpieesmärkides (jälgides teooria ja praktilise osa tasakaalu), õppetöö mahus, hindamismeetodites ja –tasemetes ning õpinõustamise vajaduses. Protsessi koordineerib vastava valdkonna TÕ spetsialist. Õppijale määratakse ülikoolipoolne juhendaja. Koostöös mentori, ülikoolipoolse juhendaja ja õppijaga töötatakse välja ja lepitakse kokku individuaalses õppeplaanis, mis sisaldab õppeprotsessi kirjeldust, konsultatsioonide toimumisaegu juhendajaga ja mentoriga ning tulemuste hindamise perioodi.

Õppimise faasis on ülikoolipoolse juhendaja roll konsultatsioonide käigus tagada programmi teoreetilise osa käsitlemine ettenähtud mahus. Ülikool tagab õpioskuste nõustamise kokkulepitud mahus ja vastavalt kokkuleppele toimuvad konsultatsioonid TÕ spetsialisti/nõustajaga. Õppija ise vastutab kokkulepitud õppeplaanist kinnipidamise eest.

Õpitulemuste hindamise faasis on aluseks programmis kokkulepitud õpieesmärgid ja hindamistasemed. Hindamine toimub õppija, mentori ja ülikoolipoolse juhendaja koostoos.