Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

VÕTA täiendusõppes

VÕTA rakendamine täiendusõppes

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtted täiendusõppes on välja töötatud projekti „Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolide koostoos“ (HYPE) raames avalik-õiguslike ülikoolide koostoos.

Sarnaselt tasemeõppega on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) täiendusõppes protsess, mille pädev asutus kindlaksmääratud kriteeriumitest lähtudes hindab taotleja kompetentsust, st tema teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust haridusasutuse vastuvõtutingimustele, täiendusõppe programmi (õppekava) või selle osade õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Kui taotleja pädevused nimetatud nõuetele vastavad, arvestatakse neid täiendusõppe programmide eeltingimuste ja programmi täitmisel.

VÕTA eesmärgiks on

 • väärtustada isiku kompetentsust ning edendada võrdseid võimalusi selle hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist;
 • toetada elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel ning nende sees;
 • parandada inimeste , sh sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute juurdepääsu täiendusõppele, avardada nende võimalusi hariduse omandamiseks ja tööturul konkureerimiseks ning toetada seeläbi nii üksikisiku kui ühiskonna ressursside tõhusamat kasutamist.

Võta eesmärkide sõnastamisel on aluseks võetud VÕTA eesmärgid, mis töötati välja VÕTA rakendamiseks tasemeõppes.

VÕTA abil on võimalik

 • õpingud kiiremini lõpetada ja parandada oma positsiooni tööturul;
 • kasutada optimaalsemalt nii haridusasutuse, tööandja kui õppija ressursse;
 • paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali;
 • oma karjääri ja õpinguid teadlikumalt planeerida.

Üldised põhimõtted

 • VÕTA täiendusõppes toimub samadel alustel VÕTA-ga tasemeõppes.
 • VÕTAt saab taotleda juhul, kui taotleja osaleb täiendusõppes.
 • VÕTAt saab täiendusõppes kasutada poolelijäänud õpingute jätkamisel; programmi/kursuse eeldusainete täitmisel; ümberõppeprogrammi läbimisel vm.
 • VÕTA teel on võimalik läbida ka osa täiendusõppe programmist juhul, kui sellel osal on eraldi määratletud õpiväljundid ja maht.
 • VÕTA rakendamine täiendusõppes toimub vastavalt kõrgkoolis kehtestatud korrale ja on tasuline.

VÕTA protsess

 • VÕTA nõustamine toimub koolitust korraldavas struktuuriüksuses, selleks määrab struktuuriüksuse juht VÕTA nõustaja täiendusõppes.
 • VÕTA taotlusi saab esitada vastavalt koolituse toimumise ajale, ümberõppe kursustel saab esitada taotlusi 1 kord semestris.

Taotlemine

 • Taotleja esitab taotluse koolitust korraldava struktuuriüksuse juhile.
 • Taotleja lisab taotlusele varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid ja muud materjalid, nt tunnistuse, tõendi, õpimapi ehk portfoolio, jne. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.
 • Taotlust menetletakse selles struktuuriüksuses, kuhu taotletav koolitus kuulub.

Taotluse hindamine

Hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • hinnatakse kogemusest õpitut, mitte (töö)kogemust ennast;
 • varem õpitu peab sisuliselt sobima täiendusõppe programmi/õppekavaga (õpitu peab vastama õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsustele);
 • omandatud teadmised ja oskused peavad sobima selle haridustasemega, mille arvestamist taotletakse;
 • terviklikkus: õppija sooritusi vaadatakse teoreetilise ja kogemusliku õppe kombinatsioonis;
 • hindamisel lähtutakse täiendusõppeprogrammi/õppekava läbimise nõuetest/aine hindamiskriteeriumitest, millest teavitatakse ka taotlejat;
 • hinnatakse õpingute ja töökogemuse kaudu õpitu tulemust, sõltumata tulemuse saavutamise viisist;
 • varasemate õpingute ja/või töökogemuse kaudu saavutatud pädevuste omandamist hinnatakse terviklikult. Sõltuvalt õpiväljunditest võidakse hindamisel arvesse võtta õppimise toimumise aega.

Hindamise vahendid

 • VÕTA taotluse hindamise vahendid on samad, mis tasemeõppes. Peamisteks vahenditeks on taotlusvorm ja selle lisad, õpimapp ehk portfoolio, intervjuu, praktikaaruanne, praktilise töö või simulatsiooni vaatlemine.
 • Hindamine tugineb piisavale tõendusmaterjalile. Tõendusmaterjaliks on eelkõige
  • varasemate õpingute puhul koolituse läbimist tõendav dokument (tunnistus koos lisalehega), milles on kirjeldatud õpiväljundid ja nende hindamise vorm;
  • töökogemuse puhul tööülesannete kirjeldus (ametikirjeldus) ja töökogemusega omandatud pädevuste kirjeldus ning enesehinnang.
  • Sõltuvalt õpiväljunditest võib komisjon nõuda lisatõendusmaterjali (nt õpimapp, tööandja soovituskiri või iseloomustus) esitamist või kasutada ka teisi hindamismeetodeid (töö jälgimine või matkimine, vestlus jms). Komisjonil on õigus taotluse läbivaatamisel küsida hinnangut vastava valdkonna ekspertidelt.
  • Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise aluseks peab olema originaalsooritus, mistõttu ei saa selle aluseks olla varem VÕTA korras arvestatud koolitus.

 Arvestamine

 • Komisjon vaatab taotluse läbi, teeb otsuse ja teavitab taotlejat sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavalt kõrgkoolis kehtivale korrale.
 • Komisjoni otsus sisaldab arvestatud koolituste või nende osade nimetusi, mahtu ja hinnet (hindeid).

VÕTA tasu täiendusõppes

 • VÕTA täiendusõppes on reeglina tasuline.
 • Tasu kehtestatakse vastavalt ülikoolis kehtivale korrale.
 • Tasu on soovitav arvestada kahes osas:
  • VÕTA taotluse läbivaatamise eest;
  • taotletava(te) EAP(de) eest.
 • Arve esitatakse taotluse esitamise järel. Komisjon hakkab taotlust arutama pärast tasu laekumist.