Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Iseseisev täiendusõpe

Rakendamise põhimõtted

 • Õppida võivad kõik, kuid lähtuvalt õpieesmärkidest võib olla vajalik õppeprotsessile eelnev õppija oskuste ja teadmiste hindamine.
 • Ülikool tagab nõustamise programmi väljatöötamise faasis, õpioskuste nõustamise ja õpieesmärkide hindamise.
 • Õppija vastutab õppeprotsessi eest ja vajadusel leiab endale juhendaja ise, kas ülikoolist või väljastpoolt, juhendaja töö ei ole tasustatud ülikooli poolt.
 • Hindamismeetodid ja kriteeriumid arutatakse läbi ja lepitakse kokku õppija ja hindaja koostoos.
 •  Hindamine toimub kas ühe hindaja (kuni 6 EAP) või mahukama programmi puhul hindamiskomisjoni poolt.
 • Soovituslik on
  • individuaalne õppeplaan ettevalmistavas faasis;
  • õpipäeviku/portfolio koostamine;
  • regulaarsed kohtumised täiendusõppe (TÕ) spetsialistiga/nõustajaga;
  • võimalus konsultatsioonideks hindajaga.

Protsessi kirjeldus

Õppeprotsessi ettevalmistavas faasis arutatakse läbi õppeplaan ja selle realiseeritavus, õppetöö orienteeruv maht ning selgitatakse välja, kas antud õppevorm õppijale sobib. On oluline, et ülikooli TÕ spetsialist/nõustaja oskaks juhtida tähelepanu iseseisva õppeprotsessi eripäradele (aluseks on enesehindamise vorm koos kontrollküsimustikuga nõustajale, mille abil selgitatakse välja õppija motivatsioon, õppevormi sobivus jne). Oluline on, et programm vastab nii õppija ootustele kui ülikooli nõuetele, õppeprotsess on läbipaistev, usaldusväärne ning tagatud on õiglane hindamine.

Täiendusõppeprogrammi koostamise faasis lepitakse kokku täiendusõppeprogrammi õpieesmärkides (jälgides teooria ja praktilise osa tasakaalu), õppetöö mahus, hindamismeetodites ja -tasemetes. Protsessi on kaasatud hindaja programmile vastavast valdkonnast ja vajadusel ka vastava valdkonna TÕ spetsialist.

Õppimise faasi eest vastutab õppija ise, valides sobiva aja ja õppeviisi(d), leides sobilikud õppekirjanduse allikad, juhendaja(d), mentori(d) jne. Ülikool tagab õpioskuste nõustamise kokkulepitud mahus ja vastavalt kokkuleppele võivad toimuda konsultatsioonid hindajaga ja regulaarsed kohtumised TÕ spetsialisti /nõustajaga.

Õpitulemuste hindamise faasis on aluseks programmis kokkulepitud õpieesmärgid ja hindamistasemed. Hindamine võib toimuda kas ühe hindaja või hindamiskomisjoni poolt.